سوالات متداول

سئوالات متداول:

نحوه خدمت رسانی به چه صورت می باشد؟1. پذیرش و هماهنگی با مشتری سرویس حضوری وارزیابی

3- تعمیر، تحویل دستگاه و تسویه با مشتری

مدت زمان ضمانت شرکت برای قطعات وتعمیرات یک ماه می باشد.